Symbol:


Wydział:
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (tj.: Dz.U. z 2019r., poz.684 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz.U. z 2011r.,Nr 158,poz.941 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2020r.,poz.256 z późn.zm.).
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj.: Dz.U. z 2019r.,poz.1000 z późn.zm..)Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej art,2 ust.1,pkt 1, lit.d ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi:
3 dni od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
3 dni od daty doręczenia decyzji

Uwagi:
Informacje dodatkowe:
. do rejestru wyborców w części A na własny wniosek mogą dopisać się:
- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały
- wyborcy nigdzie nie zamieszkali , przebywający stale na obszarze gminy
-wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem zameldowania na pobyt stały.
. do rejestru wyborców w części B na własny wniosek mogą wpisać się obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy.
Wymagane dokumenty:
Wypełniony i podpisany wniosek oraz następujące załączniki:
- kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
- pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty mogą zostać złożone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym).


Dokumenty
  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (wymagany)