Symbol:
KU.25

Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182)
Uchwała Nr LVII/348/2018 Rady Miasta Łęczyca z dnia 24 października 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łęczyca.


Opłaty:
Bez opłat.

Termin odpowiedzi:
Maksymalny termin 30 dni, informację o ewentualnym wcześniejszym terminie załatwienia sprawy można uzyskać
telefonicznie : (24 721 03 35 lub 510099257).


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 35, tel. 24 721-03-35

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi:
a) w celu dokonania zamiany wymagana jest obecność wszystkich zainteresowanych stron wraz z kompletem dokumentów,
b) umowę zawiera się w siedzibie właściwego zarządcy,
c) pisemną zgodę na dokonanie zamiany lokali należy odebrać osobiście w pok. Nr 35, II p.


Dokumenty
  • wypełnione wnioski o zamianę (formularz do pobrania)

  • zgoda na zamianę lokalu wyrażona przez wszystkie osoby pełnoletnie stale zamieszkujące, biorące udział w zamianie oraz zameldowane na pobyt stały w tym lokalu

  • udokumentowanie, iż na żadnym z najemców lokali podlegających zamianie nie ciążą zaległości z tytułu czynszu i innych opłat związanych z eksploatacją tych lokali

  • umowy najmu zajmowanych lokali /lub inny tytuł prawny/

  • aneksy do umów najmu o wysokości czynszu i innych opłat

  • informacja o dochodach rodziny

  • oświadczenia składane przez najemców lokali podlegających zamianie, iż nie są właścicielami lub współwłaścicielami domów mieszkalnych bądź innych lokali mieszkalnych

  • dokumenty tożsamości