Symbol:
KU.28

Wydział:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


Opłaty:
Opłata skarbowa 205 zł - obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Termin odpowiedzi:
Decyzja powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 45, tel. 24 721-03-37

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.

Uwagi:
Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

Dokumenty
  • Wniosek o wydanie decyzji

  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo informację o przedsięwzięciu zawierającą dane określone w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), jeżeli sporządzenie raportu nie jest wymagane, w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektroniczne na informatycznych nośnikach danych.

  • Poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej przedstawiającą teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem sąsiednich działek.

  • W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa. Dowód wniesionej opłaty skarbowej.