Symbol:
KU.33

Wydział:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)


Opłaty:
Opłata skarbowa: 50 zł.

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 45, tel. 24 721-03-37

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek o wpisie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Łęczyca (wniosek do pobrania)

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 50 zł zgodnie z ust 36 pkt. 9a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.