BURMISTRZ MIASTA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego- 1 etat.

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • 3 letni staż pracy w administracji publicznej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • dobra obsługa komputera (MS Office).

 

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

 • operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,
 • wysoka kultura osobista.

 

4.      Zadania wykonywane na stanowisku, szczegółowe obowiązki pracownika:

·         przyjmowanie wniosków o najem lokali i wniosków o zamianę na wolny lokal; 

·         weryfikacja złożonych wniosków w zakresie kompletności wypełnienia, terminowego złożenia, osiągania przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy dochodu w wysokości uzasadniającej oddanie w najem danego lokalu; 

·         przeprowadzanie weryfikacji uaktualniającej niezrealizowane listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali w zakresie warunków uprawniających wnioskodawcę do uzyskania w najem lokalu; 

·         przygotowywanie propozycji zasiedleń wolnych lokali; 

·         wydawanie skierowań na najem na czas nieoznaczony lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz pomieszczeń tymczasowych; 

·         prowadzenie postępowań w sprawach regulacji tytułów prawnych do lokalu w stosunku do osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego przez okres nie krótszy niż 10 lat przed wejściem w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

·         prowadzenie postępowań w sprawie regulacji tytułów prawnych do lokalu w przypadku śmierci najemcy; 

·         prowadzenie postępowań w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy; 

·         prowadzenie spraw związanych z opuszczaniem przez lokatorów lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczonych do remontu kapitalnego, przebudowy lub nadbudowy w związku z inwestycją realizowaną przez Miasto; 

·         prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2; 

·         prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w najem lokali zdewastowanych, które zostały zwolnione w związku z wykonaniem wyroków sądowych o ich opróżnienie; 

·         prowadzenie spraw związanych z włączeniem wolnego lokalu jednoizbowego w starym zasobie mieszkaniowym o obniżonym standardzie do lokalu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zwolnionego lokalu; 

·         prowadzenie spraw związanych z podziałem lokalu w starym zasobie mieszkaniowym na dwa odrębne lokale; 

·         prowadzenie postępowań związanych z przywracaniem tytułów prawnych do lokali; 

·         prowadzenie postępowań w sprawach o oddanie w najem lokalu w związku ze spłatą zadłużenia; 

·         prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowywaniem lokali oddanych w najem na czas nieoznaczony na lokale socjalne; 

·         wyrażanie zgody na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokali mieszkalnych lub ich części; 

·         koordynowanie działań i obsługiwanie Komisji Mieszkaniowej; 

·         prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem zawarcia przez strony umów o opiece; 

·         współpraca z zarządcami części wspólnych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta;

·         współpraca z zarządcami budynków nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego w zakresie danych dotyczących czynszu najmu;

·         opracowywanie i aktualizowanie zasobu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych;

·         opiniowanie propozycji zmiany stawki czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz lokali użytkowych;

·         inicjowanie opracowywania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i jego realizacja w odniesieniu do zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu i innych ujętych w programie działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; 

·         prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego; 

·         prowadzenie spraw związanych z umorzeniem, rozłożeniem na raty i zawieraniem porozumień w sprawach dotyczących czynszu komunalnego; 

·         wykonywanie zadań wynikających z przepisów regulujących zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych, w tym: 

·         współpraca z zarządcami oraz właścicielami zasobów mieszkaniowych w zakresie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, 

·         przyjmowanie interesantów, w tym zapewnienie instruktażu wypełniania wniosków, za umożliwieniem dostępu do formularzy wniosków na szczeblu Wydziału  jak i Kancelarii. 

·         weryfikacja pod względem kompletności i poprawności formalno-merytorycznej składanych wniosków o dodatki mieszkaniowe, 

·         prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przyjętych wniosków o dodatki mieszkaniowe, w tym wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie, przyznaniu dodatków mieszkaniowych, uruchamianie przyznanych dodatkowych mieszkaniowych, w tym wykonywanie zestawień i dyspozycji finansowych związanych z wypłacaniem dodatków mieszkaniowych, 

·         współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęczycy w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w odniesieniu do osób zgłaszających potrzebę pomocy lub korzystających z dodatku mieszkaniowego, 

·         zapewnienie kierowania dokumentów według właściwości w przypadku odwołań od odmownych decyzji administracyjnych, 

·         prowadzenie i przechowywanie akt spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, z uwzględnieniem prowadzenia metryki w danej sprawie. 

 

5.      Warunki zatrudnienia:

 • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
 • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
 • Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w biurze.

 

6.      Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na wskazanym stanowisku.

 

7.      W miesiącu grudniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 07.01.2019r. do godziny 15.30, z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Inspektora w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

     Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2018r., poz. 1260, poz. 1669) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.