Symbol:
KU.68

Wydział:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)
2. Uchwała nr XXIX/147/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Uchwała nr XXXII/180/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/147/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Opłaty:
Nie podlega opłacie.

Termin odpowiedzi:
Deklaracje są przyjmowane na bieżąco. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 45, tel. 24 721-03-37

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy nie dotyczy przyjęcia deklaracji. W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.

Uwagi:
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest płatna do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Opłatę należy uiszczać przelewem na wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Dokumenty
  • Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (formularz do pobrania) (wymagany)