Symbol:
KU.69

Wydział:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299)
3. Uchwała nr LXII/446/10 Rady Miasta Łęczyca w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)


Opłaty:
Opłata skarbowa 107,00 zł.

Termin odpowiedzi:
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 45, tel. 24 721-03-37

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:
Brak.

Dokumenty
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (formularz do pobrania)

  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 107 zł zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1 litera c, tabela opłat część III poz. 42 ustawy z dnia 16 listopada 2006 (t.j.: Dz. U.2016 poz. 1827).

  • Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (formularz do pobrania)