BURMISTRZ MIASTA ŁĘCZYCA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Referent w Wydziale Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu- 1 etat.

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

a)       wykształcenie minimum średnie: preferowany profil w przypadku wykształcenia wyższego: humanistyczny w tym: filologia, pedagogika, administracja,

b)       co najmniej rok stażu pracy,

c)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

d)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)       znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej, RODO,

f)        operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,

g)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h)       nieposzlakowana opinia,

i)        stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór,

j)        dobra obsługa komputera (MS Office).

 

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

a)       mile widziane doświadczenie zawodowe związane z promocją miasta, kontaktami z mediami, prowadzeniem stron internetowych,

b)       znajomość innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy objętym naborem,

c)       operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,

d)       komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

e)       wysoka kultura osobista,

f)        komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

g)       umiejętność redagowania artykułów, pisania tekstów na strony www.

 

 

4.      Zadania wykonywane na stanowisku:

 

Z zakresu promocji Miasta:

 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu promocję Miasta w kraju
  i poza jego granicami, budowanie marki Łęczycy; 
 • przekazywanie informacji o terminach organizowanych imprez, przeglądów i festiwali do publicznej wiadomości i zamieszczanie ich na stronie internetowej www.leczyca.info.pl;
 • w zakresie polityki informacyjnej Miasta prowadzenie strony internetowej www.leczyca.info.pl poprzez: zamieszczanie aktualnych informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, promocyjnych i innych istotnych dla mieszkańców ogłoszeniach, zawierającego aktualne informacje dotyczące działalności samorządu;
 • prowadzenie dokumentacji fotograficznej z organizowanych imprez, przeglądów, festiwali;
 • opracowywanie programów i strategii promocji Miasta;
 • organizacja konferencji prasowych, kontakty z lokalnymi mediami i informowanie o bieżącej działalności samorządu przy współpracy z adekwatnymi wydziałami Urzędu;
 • udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień i sprostowań na publikacje prasowe, audycje radiowe, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności organów Miasta oraz podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, w tym zwłaszcza na krytykę  i interwencję prasową. Zapewnienie współdziałania w tym zakresie Wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta;
 • wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie działań organów samorządu i Urzędu Miejskiego;
 • przekazywanie komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu oraz na stronie Urzędu;
 • informowanie lokalnych mediów o ważnych wydarzeniach kulturalnych, sportowych oraz promocyjnych w Mieście oraz zapraszanie przedstawicieli mediów na organizowane w tym zakresie imprezy;
 • współdziałanie z Burmistrzem w organizowanych spotkaniach dotyczących promocji Miasta i przekazywanie informacji o nich lokalnym mediom.
 • wykonywanie innych zadań na zlecenie Kierownictwa Urzędu.

 

5.      Warunki zatrudnienia:

 

 • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
 • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
 • Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w biurze.

 

6.      Wymagane dokumenty:

 

a)       życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

b)       list motywacyjny,

c)       kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

d)       kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,

e)       kwestionariusz osobowy,

f)        inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,

g)       oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

i)        oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania na pracy na wskazanym stanowisku.

 

7.      W miesiącu  listopadzie 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 21.12.2018r. do godziny 15.30, z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Referenta w Wydziale Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

 

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Referent w Wydziale Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu  w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

                Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1260, poz. 1669) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu