BURMISTRZ MIASTA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowiska urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Radca prawny- 1 stanowisko pracy.

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 

a)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)       posiadanie prawa wykonywania zawodu  radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 06 lipca 1982r. o radcach prawnych,

d)       co najmniej roczny staż pracy przy obsłudze prawnej,

e)       3 letnie doświadczenie w czynnym wykonywaniu zawodu radcy prawnego,

f)        brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)       nieposzlakowana opinia.

 

 

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a)       bardzo dobra znajomość zagadnień w zakresie prawa samorządowego,

b)       komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

c)       znajomość obsługi komputera (MS Office),

 

4.      Zadania wykonywane na stanowisku:

 

Do zakresu zadań należy m.in.:

 

  1. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Łęczyca,
  2. opiniowanie projektów zarządzeń Burmistrza Miasta Łęczyca,
  3. opiniowanie projektów regulaminów pracy, regulaminów organizacyjnych i procedur obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Łęczycy oraz innych aktów z zakresu prawa pracy,
  4. opiniowanie projektów umów cywilno-prawnych zawieranych przez Burmistrza Miasta Łęczyca lub w jego imieniu przez upoważnione osoby,
  5. bieżącej obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy i Rady Miejskiej w  Łęczycy,
  6. sporządzania opinii prawnych w sprawach administracyjnych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych,
  7. udzielanie porad, wyjaśnień i informacji pracownikom Urzędu Miejskiego w Łęczycy, w kwestiach prawnych związanych z wykonywanymi obowiązkami na poszczególnych stanowiskach w zależności od potrzeb.

 

 

5.      Warunki zatrudnienia:

 

  • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
  • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.

 

 

6.      Wymagane dokumenty:

 

a)       życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)       list motywacyjny,

c)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

d)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom) i wpis na listę radców prawnych,

e)       kwestionariusz osobowy,

f)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)       kserokopie świadectw pracy.

 

7.      W miesiącu listopadzie 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 21.12.2018r. do godziny 15.30,z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Radcy prawnego” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

                Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

             

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

                Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1260, poz. 1669) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu