Symbol:
KU.43

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( t.j.Dz.U. z 2019r. poz.1397 z późn.zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2020 r. , poz.256 z póżn.zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r. poz.2411),
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stsowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz.930).
5. Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj.: Dz.U. z 2017r.poz. 900.)
6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj.: Dz.U. z 2019r.,poz.1000 z późn.zm.).


Opłaty:
Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

17 zł - za udzielone pełnomocnictwo, uiszczane przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwolnienie z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto:
NR KONTA BANKOWEGO: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o którym mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2017r. ,poz. 1257) , po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
- zameldowania można dokonać w formie:
a) pisemnej,na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, albo
b) dokumentu elektronicznego , na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ meldunkowy, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
- formularz meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym drukowanymi literami. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.


Dokumenty
  • Wniosek - Zgłoszenie pobytu stałego (wniosek do pobrania) (wymagany)

  • oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. (do wglądu)

  • dokument tożsamości: . cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfeder (do wglądu) dokument tożsamości: . cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej , przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP . Obowiązek meldunkowy winien być wykonany najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu stałego. . członka rodziny cudzoziemca w/w , niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej. W/w cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. . Cudzoziemiec niewymieniony w powyższych punktach przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument " zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. W/w cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia , licząc od dnia przybycia do tego miejsca.