Symbol:
KU.09

Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725)
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości /Dz. U. Nr 45 z dnia 20 maja 1999 r./
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /tekst jedn.Dz. U. z 2019 r., poz. 1000/


Opłaty:
W przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu- opłata 10zł.

Termin odpowiedzi:
W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o rozgraniczenie nieruchomości wydane jest postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
Wydanie decyzji o rozgraniczeniu w terminie jednego miesiąca od złożenia operatu rozgraniczeniowego
W przypadku zawarcia ugody przed geodetą wydana zostanie decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 42, tel. 24 721-03-30,

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z ustalenia granic, zatwierdzonych decyzją Burmistrza, może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji, przekazania sprawy sądowi.

Uwagi:
Brak.

Dokumenty
  • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (formularz do pobrania)

  • Kserokopie dokumentów stwierdzających tytuł prawny do nieruchomościami

  • Kopia mapy ewidencyjnej

  • Kserokopia uprawnień geodety do przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego

  • Oświadczenie geodety o podjęciu się wykonania rozgraniczenia