BURMISTRZ MIASTA ŁĘCZYCA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

    na wolne  stanowisko urzędnicze

 w Jednostce Budżetowej „Zieleń Miejska” w Łęczycy

                                                                                  

 1. Stanowisko pracy: Dyrektor Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska”  w Łęczycy

 

 1. Zadania wykonywane na stanowisku: 

Do zakresu zadań  należy w szczególności kierowanie jednostką oraz ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działalności zgodnie ze Statutem Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska” (Uchwała Rady Miasta Łęczyca  Nr IX/72/07 z dnia 30 maja 2007r.), opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z działalności, sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników, nadzorowanie spraw kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej, BHP i przeciwpożarowej, ponoszenie odpowiedzialności za oszczędną i racjonalną gospodarkę środkami finansowymi.

 

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)      wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: techniczne, rolnicze, ochrona środowiska),

b)      co najmniej 5 –letni staż pracy,

c)      obywatelstwo polskie,

d)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       nieposzlakowana opinia.

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:  

a)      znajomość zasad funkcjonowania administracji samorządowej,

b)      ogólna znajomość przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku,
w tym w szczególności: Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy Kodeks pracy,

c)      preferowane doświadczenie na stanowisku  o podobnym charakterze,

d)      preferowane doświadczenie w realizacji projektów, realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych,

e)      kreatywność i inwencja twórcza,

f)       umiejętność kierowania zespołem i doskonała organizacja pracy,

g)      pracowitość, rzetelność i odpowiedzialność,

h)      inicjatywa w działaniu, umiejętność podejmowania decyzji,

i)        biegła obsługa środowiska Windows oraz urządzeń biurowych,

j)        prawo jazdy kat. B.

  

 

Warunki zatrudnienia:

 

 • Wymiar czasu pracy- 1 etat,
 • Miejsce wykonywania pracy: Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy,
  99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.
 • Warunki pracy na stanowisku: praca biurowa, w tym praca przy stanowisku komputerowym,
 1. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

b)      list motywacyjny,

c)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

d)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw publicznych,

e)      dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

f)       kwestionariusz osobowy,

g)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

h)      kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia stażu pracy.

 

 1. W miesiącu październiku 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Jednostce Budżetowej „Zieleń Miejska” w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w jednostce budżetowej „Zieleń Miejska” w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 – III piętro pokój 51, w terminie do dnia 07.12.2018r. do godziny 15.00, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska” w Łęczycy lub pocztą na adres jednostki budżetowej „Zieleń Miejska” w Łęczycy (decyduje data wpływu do jednostki). Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zobowiązani będą przedstawić sporządzone na piśmie w punktach (max 1 kartka A4) opracowanie dotyczące koncepcji funkcjonowania jednostki budżetowej oraz je omówić. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Dyrektor Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska w Łęczycy, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

 

…………………………………………………………………

data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę

 

 

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2018r., poz. 1260, poz. 1669) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Jednostce Budżetowej Zieleń Miejska  w  Łęczycy  wprowadzonym Zarządzeniem Nr  6/2010 Dyrektora Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska” w Łęczycy z dnia 15.08.2010r.