Symbol:
KU.30

Wydział:
Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869)
Uchwała Nr XI/53/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Miasto Łęczyca oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
Zarządzenie nr 120.75.2019 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łęczyca w formie świadczenia rzeczowego


Opłaty:
Bez opłat.

Termin odpowiedzi:
Maksymalny - 60 dni, informację o wcześniejszym terminie załatwienia sprawy można uzyskać telefonicznie (24) 721 03 35

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 35, tel. 24 721-03-35

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji. Nie uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Dokumenty
  • wniosek o udzielenie ulgi za zajmowany lokal mieszkalny z adnotacją zarządcy o stanie zadłużenia na dzień złożenia wniosku (wymagany)

  • kopia aneksu o wysokości opłacanego czynszu i innych opłat związanych z zamieszkiwaniem lokalu (wymagany)

  • kopia faktury za zużytą energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (wymagany)

  • informacja o wszelkich dochodach netto wszystkich pełnoletnich członków rodziny (wymagany) (z tytułu zatrudnienia, pobieranych rent i emerytur, zasiłków chorobowych, świadczeń i zasiłków z MOPS, alimentów, zasiłków dla bezrobotnych i innych nieudokumentowanych źródeł) za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

  • zaświadczenie o rejestracji (bądź braku rejestracji) w PUP w przypadku osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (wymagany)

  • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową i finansową wnioskodawcy