Symbol:


Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.1397 z późn.zm),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2020r. , poz. 256 z późn.zm),
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2017r.poz.2411).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stsowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. poz.930)
5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj.: Dz.U. z 2019r.,poz.1000 z późn.zm.)


Opłaty:
Czynność zgłoszenia powrotu nie podlega opłacie skarbowej.

17 zł - za udzielone pełnomocnictwo, uiszczane przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwolnienie z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
17 zł - za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto:
NR KONTA BANKOWEGO: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
-osoba , która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej , bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o którym mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2017r. ,poz. 1257) , po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
- zgłoszenia wyjazdu poza granice RP,dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego w formie:
a) pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
b) dokumentu elektronicznego , na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ gminy,pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
- wniosek meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym drukowanymi literami. Wniosek może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.Dokumenty
  • Wniosek - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (wniosek do pobrania) (wymagany)

  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)