Data posiedzenia:
2018-09-11

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za I półrocze 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy miasto Łęczyca.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezbudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy pod budowę garaży.
8.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Łęczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków, klubów dziecięcych oraz zatrudniających dziennych opiekunów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz zatrudniającymi dziennych opiekunów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Łęczyca.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 1
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 2
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 3
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 4
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 5
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 6
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 7
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2018. Projekt 8
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie sesji.


Uwagi: