Symbol:


Wydział:
Wydział Kadr i Organizacji Urzędu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r Nr 112 poz.1198 z późn. zmianami).
Statut Miasta Łęczyc


Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1). Organ władzy publicznej w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Termin odpowiedzi:
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1).
Jeżeli udostępnienie informacji w terminie 14 dni nie jest możliwe, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia, oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - I piętro, pokój 29, tel. 24 721-03-25

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wnioski o udzielenia informacji publicznej należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Łęczycy
Ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca

lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@leczyca.info.pl


Dokumenty
  • Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze 1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, 2. udostępnienia informacji na wniosek zainteresowanego, 3. wyłożenia informacji w miejscu powszechnie dostępnym.