Symbol:
KU.68

Wydział:
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i BHP

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (tj.Dz.U.04.241.2416- j.t.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.) Nr 253, poz. 2532 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z dnia 29 lutego 2000 r.)


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - III piętro, pokój 53, tel. 24 721-03-13

Tryb odwoławczy:
dwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczycy.

Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek + załączniki

  • Zaświadczenie o wysokości zarobków (netto) wydaje: - naczelnik Urzędu Skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą; kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 360 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, - pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby; kwota wynagrodzenia netto otrzymanego przez żołnierza ze stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 90 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. - wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej ; kwota najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, w przypadku gdy żołnierz utrzymuje się wyłącznie z działalności rolnej, podzielona przez 30 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych

  • Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych