Symbol:
KU.67

Wydział:
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i BHP

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (tj.Dz.U.04.241.2416 – j.t.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.) Nr 253, poz. 2532 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z dnia 2 lutego 2006 r.)


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - III piętro, pokój 53, tel. 24 721-03-13

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczycy.

Uwagi:
Przed odbyciem zasadniczej służby wojskowej żołnierza zwalnia się z tej służby w razie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia , jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikający z prawomocnego orzeczenia sądu - na czas sprawowania tej opieki.

Dokumenty
  • Podanie (wymagany)