Symbol:
KU.65

Wydział:
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i BHP

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (tj.Dz.U.04.241.2416 – j.t.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)


Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - III piętro, pokój 53, tel. 24 721-03-13

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczycy.

Uwagi:
Żołnierzom - małżonkom żołnierza - uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej pokrywa się należności lub bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego lokalu.

Dokumenty
  • Wniosek (wymagany) Do wniosku załącza się: - zaświadczenie administracji budynku lub spółdzielni, stwierdzające, że wnioskodawca lub jego małżonek jest najemcą, numer konta bankowego, wysokość należności, - zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zgierzu stwierdzające odbywanie przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej, - decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, - oświadczenie wnioskodawcy, stwierdzające, że nie odda lokalu lub mieszkania do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem.