W sprawie:
przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2015 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej nr 2512E w m. Orszewice w km 1+650 wraz z dojazdami"

Data uchwały:
2015-02-05

Numer uchwały:
VI.24.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia