Data posiedzenia:
2015-03-23

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwal.
4. Informacja o bieżącej działalności Burmistrza.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Łęczyca ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt mieście Łęczyca na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Pana Michała Żymierskiego pseudonim "Rola".
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta Łęczyca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do rady Miejskiej w Łęczycy zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w Łęczycy.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
Uwagi: