Data posiedzenia:
2015-06-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczenia przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Miejskiej w Łęczycy.
4. Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
6. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Miasta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2014r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasta Łęczyca.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Łęczyca oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Łęczyca.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Łęczyca od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń infrastruktury kolejowej, stanowiących linię kolejową Krośniewicką Kolej Dojazdową.
16. Podjecie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku.
20. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miasta Łęczyca.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Sprawy różne.


Uwagi: