Data posiedzenia:
2015-09-09

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej numerem 471/ 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Burmistrzowi Miasta Łęczyca kierunków działania w związku z planowanym nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Miasto Łęczyca od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń infrastruktury kolejowej stanowiącej linię kolejową Krośniewicką Kolej Dojazdową.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr VI/43/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Łęczyca z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy.
15. Omówienie sprawozdania opisowego z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2014-2018 za okres 01.01.2015r.- 30.06.2015r.
16. Omówienie sprawozdania opisowego z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca za okres 01.01.2015r.30.06.2015r.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie sesji.


Uwagi: