W sprawie:
przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XIX.108.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy