Symbol:


Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1397 z późn.zm.),
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2020r. , poz.256 z późn.zm.),
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2017r.poz.2411).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stsowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. poz.930),
5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj.: Dz.U. z 2019r.,poz.1000 z późn.zm.).


Opłaty:
Czynność zgłoszenia wyjazdu nie podlega opłacie skarbowej.

17 zł - za udzielone pełnomocnictwo ,uiszczane przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwolnienie z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
17 zł- za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto:
NR KONTA BANKOWEGO: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003Termin odpowiedzi:
niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
brak

Uwagi:
- osoba , która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej , bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd.
- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o którym mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2017r. ,poz. 1257) , po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
- zgłoszenie wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego w formie:
a).pisemnej w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego,przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
b) dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ meldunkowy,pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
- Wniosek meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym drukowanymi literami. Wniosek może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu.


Dokumenty
  • Wniosek- Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (wniosek do pobrania) (wymagany)

  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)