W sprawie:
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016


Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XIX.109.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy