W sprawie:
uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście na 2016 rok

Data uchwały:
2016-03-08

Numer uchwały:
XXVI.137.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy