Data posiedzenia:
2016-03-08

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt I.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt II.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016- projekt III.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście na 2016 r.
11. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków poniesionych na promocję Gminy Miasto Łęczyca w roku 2014 i 2015
12. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli wyjazdów służbowych Burmistrza Miasta Łęczyca w roku 2015.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zamkniecie sesji.


Uwagi: