Data posiedzenia:
2020-02-13

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 roku.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2019 roku.
6. Informacja dotycząca działań podejmowanych przez szkoły miejskie w okresie ferii zimowych w styczniu 2020 r.
7. Omówienie harmonogramu zaplanowanych robót budowlano-remontowych ulic, chodników i placów przez JB Zieleń Miejska w Łęczycy zgodnie z budżetem Miasta Łęczyca na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI/126/2019 z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łęczyca na lata 2019-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2020 r.
12. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
13. Zamknięcie sesji.Uwagi: