Symbol:
KU.55

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014. poz. 1628 ze zm.)


Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
W dniu zgłoszenia się.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-56

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycy.

Uwagi:
a) Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
b) Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
c) Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
- małżonek lub dzieci zmarłego,
- najbliżsi krewni lub powinowaci,
- pełnomocnik rodziny.


Dokumenty
  • Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza

  • Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca)

  • Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon