Symbol:
KU.01

Wydział:
Wydział Budżetu i Księgowości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

Opłaty:
a) Wniosek podlega opłacie w wysokości 40zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w Kasie UM lub na rachunek bankowy 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003
b) Opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty.


Termin odpowiedzi:
Wydanie postanowienia w terminie nie przekraczającym 3 m-ce.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - I piętro, pokój 26, tel. 24 721-03-08

Tryb odwoławczy:
Na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek w sprawie interpretacji, wyczerpująco przedstawiający zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.