Symbol:
KU.03

Wydział:
Wydział Budżetu i Księgowości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1170 z późn. zm.),
Uchwała Nr XIX/106/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łeczyca,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436).


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - I piętro, pokój 25, tel. 24 721-03-23

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.


Uwagi:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Podatek jest płatny w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września roku podatkowego. Opłaty z tytułu podatku od środków transportowych należy dokonywać w Kasie UM lub na rachunek bankowy 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003.

Podatnicy są zobowiązani:
a) składać w terminie do 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na danych rok podatkowy, sporządzone na formularzu według określonego wzoru. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
b) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.


Dokumenty
  • Formularz DT-1 (formularz do pobrania)

  • Formularz DT-1/A (formularz do pobrania)