Symbol:
KU.07

Wydział:
Wydział Budżetu i Księgowości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi płatnikami składek w zakresie ustalenia kapitału początkowego (Dz. U. Nr 72, poz. 846).


Opłaty:
Brak opłat.

Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - I piętro, pokój 25, tel. 24 721-03-23

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi:
Brak.

Dokumenty
  • Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia (formularz do pobrania)

  • Kserokopia świadectwa pracy