Symbol:
KU.29

Wydział:
Wydział Budżetu i Księgowości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019, poz. 2188 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2435 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018 poz. 2466).


Opłaty:
Brak.

Termin odpowiedzi:
Termin składania wniosków:
a) od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego danego roku (faktury za okres od 1 sierpnia do 31 stycznia).
b) od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku (faktury za okres od 1 lutego do 31 lipca).
c) Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - I piętro, pokój 26, tel. 24 721-03-08

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.


Uwagi:
Inne informacje:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego następuje gotówką kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub w formie przelewu na rachunek bankowy (formę zwrotu określa wnioskodawca).
Terminy dokonywanych wypłat:
a) od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku
b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 1 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu, współposiadaniu lub dzierżawie producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda ta znajduje się na wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

W sytuacji jeżeli producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do składanego wniosku załącza się odpis z tego rejestru.


Dokumenty
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wniosek do pobrania)

  • Oryginały faktur VAT lub potwierdzone przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem kopie faktur, stwierdzające dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

  • Oświadczenie

  • Klauzula informacyjna (RODO)