Symbol:
KU.27

Wydział:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Uchwała nr X/84/2003 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Łęczyca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz.1071 z późn. zm.).


Opłaty:
Za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:
a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - 525 zł.
b) powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ - 525 zł.
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu - 2.100 zł.


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 45, tel. 24 721-03-37

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (formularz do pobrania)

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

  • właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży