Symbol:
KU.45

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( t.j.Dz.U. z 2019r. poz.1397 z późn.zm.),
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2020 r. , poz. 256 z późn.zm.),
3.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r. poz.2411),
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stsowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. poz.930)
5.Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj.: Dz.U. z 2017r. poz. 900)
5.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj.: Dz.U. z 2019r.,poz.1000 z późn.zm.).


Opłaty:
Czynność zameldowania nie podlega opłacie skarbowej.

17 zł - za udzielone pełnomocnictwo ( uiszczane przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Zwolnienie z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
17 zł- za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto:
NR KONTA BANKOWEGO: 90 9029 0000 2001 0104 4933 0003Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, pl. Tadeusz Kościuszki 33, 99-100 Łęczyca - RATUSZ, tel. 24 721-03-12

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o którym mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.: Dz.U. z 2017r. ,poz. 1257) , po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
- dokonać zameldowania można w formie:
a) pisemnej,na formularzu,w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości,w której zamieszkuje, albo
b) dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ meldunkowy,pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
- formularz meldunkowy należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym drukowanymi literami. Formularz może zostać sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia, na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Osoba zgłaszająca dokonuje własnoręcznym podpisem potwierdzenia wiarygodności danych zamieszczonych na wydrukowanym formularzu, a podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu fakt pobytu.
- w tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.


Dokumenty
  • Wniosek- Zgłoszenie pobytu czasowego (wniosek do pobrania) (wymagany)

  • oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. (do wglądu)

  • dokument tożsamości: . cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfeder (do wglądu) dokument tożsamości: . cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej , przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP . Obowiązek meldunkowy winien być wykonany najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca . . członek rodziny cudzoziemca w/w , niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej. W/w cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. . Cudzoziemiec niewymieniony w powyższych punktach przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art.108 ust.1 pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz.U. z 2016r., poz.1990 z późn.zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej- przedstawia dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu , dokument " zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy , zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. W/w cudzoziemiec przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej czwartego dnia , licząc od dnia przybycia do tego miejsca.