Symbol:
KU.12

Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji nmiejscowości, ulic i adresów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 1368).


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi:
1 miesiąc.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 42, tel. 24 721-03-30,

Tryb odwoławczy:
Brak.

Uwagi:
1. wnioskodawca, o fakcie oznaczenia budynku numerem porządkowym zostanie zawiadomiony pisemnie,
2. w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia ustaleniu numeru porządkowego, umieszcza się tabliczkę z numerem porządkowym budynku w widocznym miejscu, na budynkach lub na ogrodzeniu nieruchomości,
3. na tabliczce z numerem porządkowym budynku powinna być podana również nazwa ulicy lub placu,
4. jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym budynku umieszcza się również na ogrodzeniu.


Dokumenty
  • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (Formularz do pobrania)

  • Kserokopia aktu notarialnego własności nieruchomości lub wypisu z ewidencji gruntów i budynków działki/ek/

  • Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.