BURMISTRZ MIASTA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

    w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

                                                                                  

1.      Stanowisko pracy: Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego- 1 etat.

 

2.      Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: geodezja, gospodarka przestrzenna, administracja,
 • co najmniej 3 letni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego, w tym minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarką nieruchomościami,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postepowania administracyjnego oraz w zakresie wykonywanych zadań: ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska, na które ogłaszany jest nabór,
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • dobra obsługa komputera (MS Office).

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

 • operatywność i umiejętność sprawnego wykonywania zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu gospodarowania nieruchomościami.  

4.      Zadania wykonywane na stanowisku, szczegółowe obowiązki pracownika:

 

 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości i ustanowienia praw na nieruchomościach,
 • prowadzenie spraw dotyczących nabycia na rzecz Miasta Łęczyca praw do nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne nieruchomości,
 • prowadzenie „Gminnego zasobu nieruchomości” i sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej ujawnienia w księgach wieczystych i ewidencji gruntów prawa własności na rzecz Miasta Łęczyca,
 • prowadzenie spraw dotyczących ogrodów działkowych.

 

5.      Warunki zatrudnienia:

 

 • Wymiar czasu pracy- 1 stanowisko pracy-1 etat,
 • Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
 • Warunki pracy na stanowisku: praca wykonywana w biurze.

 

6.      Wymagane dokumenty:

 

 • życiorys (CV), z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych  miejsc pracy,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia,
 •  oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  ścigane z oskarżenia publicznego i  umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania  pracy na wskazanym stanowisku.

 

7.      W miesiącu sierpniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach w Kancelarii Urzędu Miejskiego w  Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, w terminie do dnia 02.10.2018r. do godziny 17.30, z dopiskiem „Nabór na  stanowisko Inspektora w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego” lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu  Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. M. Konopnickiej 14,  99-100 Łęczyca. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodnie z art. 7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO, wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji naboru kandydata na wolne stanowisko pracy Inspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Łęczycy.

 

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, jako Administrator danych, informuje Panią/Pana, iż:

1.podanie Pana/Pani danych jest całkowicie dobrowolne / wynika z wyrażonej zgody,

2.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

3.dane mogą być udostępniane instytucjom określonym przez przepisy prawa lub naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), w trybie art. 28 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

4.podane dane będą przetwarzane na podstawie  np. art. 6 ust. 1 pkt. a), b), c), d), e), f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO,

5.dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego oraz innych aktów prawa regulujących działalność Administratora,

6.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani//Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1260 z późń. zmianami) oraz  Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w  Łęczycy  zatwierdzonym Zarządzeniem Nr  283/2009 Burmistrza  Miasta Łęczyca z dnia 27.03.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu