Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 w zw. z art. 46 pkt1 ,art. 54 ust.2 i 55 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam:

-            o podjęciu przez Radę Miejską w Łęczycy uchwały Nr LXII/399/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 8 marca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy";

-            o przystąpieniu do  sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy".

Wnioski dotyczące zmiany studium mogą być wnoszone w formie pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca lub bezpośrednio w  Urzędzie Miejskim w Łęczycy, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: kancelaria@leczyca.info.plw terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.

 

Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone w formie pisemnej, na adres: Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca lub bezpośrednio w  Urzędzie Miejskim w Łęczycy, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Łęczycy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:  kancelaria@leczyca.info.pl  w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Łęczyca.

 

 Wykonująca zadania i kompetencje
 Burmistrza Miasta Łęczyca
 Monika Kilar-Błaszczyk 


INSTRUKCJA wyświetlenia studium

Z aktualnie obowiązującym studium można się zapoznać wchodząc na stronę Urzędu Miejskiego w Łęczycy, otwierając w kolumnie nazwanej „na skróty" zakładkę „System Informacji Przestrzennej - Mapa Łęczycy". Następnie należy:

1)   kliknąć na obrazek „Mapa Łęczycy"

2)   kliknąć w menu „warstwy"  kwadrat zaznaczony krzyżykiem, umieszczony z lewej strony zakładki  „Zagospodarowanie przestrzenne"

3)   kliknąć w pusty kwadrat umieszczony obok napisu „Studium"

4)   klikając na dowolny obszar można uzyskać informację o jego przeznaczeniu i treści całego studium wraz z legendą

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  tel. 24 721 03 29 (33).