Data posiedzenia:
2015-10-29

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt I.
6. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt II.
7. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt III.
8. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015- projekt IV.
9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany WPF Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2021.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania przez Gminę Miasto Łęczyca współpracy partnerskiej z Miastem Włodzimierz Wołyński na Ukrainie.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 Gmina Miasto Łęczyca.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewid. 674/13.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewid. 674/13, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie naruszenia porządku prawnego.
16. Informacja na temat wyników przeprowadzonej kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy w zakresie gospodarki wodą.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania w odniesieniu do nieruchomości położonej w Łęczycy, stanowiącej działkę o numerach 1844/1.
18. Przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
19. Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania na ławników.
20. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.
21. Podjecie uchwały w sprawie wyboru ławników.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Sprawy różne.
24. Zamkniecie sesji.


Uwagi: