Symbol:
KU 65

Wydział:
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i BHP

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (tj.Dz.U.04.241.2416 – j.t.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)


Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - III piętro, pokój 53, tel. 24 721-03-13

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczycy.

Uwagi:
- poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej
- żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową z wyjątkiem żołnierza pełniącego ją nadterminowo.


Dokumenty
  • Zaświadczenie z jednostki wojskowej o pełnieniu służby

  • Zaświadczenie o dochodach rodziny

  • Poświadczenie miejsca zameldowania

  • Kopię aktu zawarcia małżeństwa