REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM W ŁĘCZYCY

 

1. Regulamin organizacyjny Muzeum w Łęczycy zawarty w dalszych postanowieniach określa:

-         strukturę organizacyjną Muzeum oraz obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych komórek organizacyjnych

-         kompetencje, zakresy obowiązków i odpowiedzialność kadry kierowniczej Muzeum

-         zasady planowania i sprawozdawczości

 

2. Uzupełnieniem i uszczegółowieniem przedstawionych w regulaminie organizacyjnym zasad obowiązujących w Muzeum w Łęczycy są inne regulaminy i zarządzenia wewnętrzne dyrektora Muzeum.

 

3. Do przestrzegania podanych w niniejszym regulaminie postanowień zobowiązani są wszyscy pracownicy Muzeum.

 

4. Zmian regulaminu może dokonać dyrektor Muzeum.

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MUZEUM

 

I. Dział archeologiczny – obowiązki:

1.      Gromadzi obiekty archeologiczne, opracowuje je naukowo i konserwuje.

2.      Prowadzi magazyn zbiorów.

3.      Prowadzi badania archeologiczne wykopaliska, stacjonarne, ratownicze oraz powierzchniowe

4.      Przygotowuje wystawy stałe i czasowe o tematyce archeologicznej.

5.      Prowadzi prace naukowo-badawcze i dokumentacyjne z dziedziny archeologii.

6.      Prowadzi gabinet numizmatyczny.

7.      Współpracuje z działem naukowo-oświatowym.

Dział ponosi odpowiedzialność za stan ilościowy i właściwe warunki przechowywania muzealiów.

 

II. Dział artystyczny - obowiązki:

1.      Gromadzi obiekty artystyczne i naukowo je opracowuje i konserwuje.

2.      Prowadzi magazyn zbiorów.

3.      Przygotowuje wystawy stałe i czasowe.

4.      Prowadzi prace naukowo-badawcze i dokumentacyjne z dziedziny historii sztuki.

5.      Współpracuje z działem naukowo-oświatowym,

Dział ponosi odpowiedzialność za stan ilościowy i właściwe warunki przechowywania zbiorów.

 

III. Dział etnograficzny - obowiązki:

 1. Gromadzi obiekty etnograficzne i naukowo je opracowuje i konserwuje.
 2. Prowadzi magazyn zbiorów.
 3. Przygotowuje wystawy stałe i czasowe.
 4. Prowadzi prace naukowo-badawcze i dokumentacyjne z dziedziny etnografii.
 5. Opiekuje się twórcami ludowymi. Organizuje plenery i konkursy.
 6. Współpracuje z działem naukowo-oświatowym.

Dział ponosi odpowiedzialność za stan ilościowy i właściwe warunki przechowywania zbiorów.

 

IV. Dział historyczny - obowiązki:

1.      Gromadzi obiekty historyczne, naukowo je opracowuje i konserwuje

2.      Prowadzi magazyn zbiorów.

3.      Przygotowuje wystawy stałe i czasowe.

4.      Prowadzi prace naukowo-badawcze i dokumentacyjne z dziedziny historii.

5.      Współpracuje z działem naukowo-oświatowym.

Dział ponosi odpowiedzialność za stan ilościowy i właściwe warunki przechowywania zbiorów.

 

V. Dział przyrodniczy - obowiązki:

 1. Gromadzi obiekty przyrodnicze, naukowo je opracowuje i konserwuje.
 2. Prowadzi magazyn zbiorów.
 3. Przygotowuje wystawy stałe i czasowe.
 4. Prowadzi prace naukowo-badawcze i dokumentacyjne z dziedzin przyrodniczych.
 5. Współpracuje z działem naukowo-oświatowym.

Dział ponosi odpowiedzialność za stan ilościowy i właściwe warunki przechowywania zbiorów.

 

VI. Dział naukowo-oświatowy – obowiązki:

 1. Organizuje i udostępnia Muzeum zwiedzającym.
 2. Organizuje i prowadzi wszelkie formy działalności upowszechnieniowej.
 3. Organizuje wystawy czasowe i oświatowe, przy współpracy z innymi działami.
 4. Realizuje współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi spoza Muzeum.
 5. Prowadzi reklamę działalności Muzeum..

Dział ponosi odpowiedzialność za właściwą obsługę wystaw i obsługę zwiedzających oraz działalność upowszechnieniową.

 

YII. Biblioteka – obowiązki:

 1. Gromadzi księgozbiór zgodnie z zainteresowaniami  Muzeum.
 2. Inwentaryzuje księgozbiór i kataloguje go.
 3. Udostępnia księgozbiór.
 4. Prowadzi magazyn biblioteki.
 5. Realizuje i nadzoruje wydawnictwa muzealne.

Dział ponosi odpowiedzialność za właściwe magazynowanie i przechowywanie zasobów oraz dokumentuje działalność biblioteki.

 

VII. Dział administracyjno-gospodarczy – obowiązki:

 1. Prowadzi sekretariat i kancelarię Muzeum.
 2. Realizuje inwestycje i remonty Muzeum.
 3. Przygotowuje wymaganą dokumentację prawną oraz umowy na wykona­nie prac zleconych.
 4. Prowadzi sprawy transportu.
 5. Prowadzi zaopatrzenie Muzeum w sprzęt i materiały biurowe, techniczne, gospodarcze i inne niezbędne do działalności wszys­tkich komórek organizacyjnych.
 6. Dba o bezpieczeństwo i higienę pracy, zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków oraz stan i prawidłowe działanie wszystkich instalacji.
 7. Organizuje niezbędne szkolenia pracowników.
 8. Zapewnia techniczną i materiałową obsługę organizacji wystaw i innych imprez upowszechnieniowych.
 9. Prowadzi magazyny gospodarcze.
 10. Zapewnia dozór mienia Muzeum.
 11. Prowadź i sprawy osobowe.
 12. Prowadź i archiwum zakładowe.

Dział podlega kierownikowi administracyjnemu Muzeum.

 

IX. Sekcja księgowo-finansowa.

 1. Kieruje całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Odpowiada za realizację budżetu.

 

X. Sekcja d/s dokumentacji zbiorów i ruchu muzealiów.

 1. Wykonuje dokumentację graficzną zbiorów.
 2. Prowadzi i dokumentację ruchu muzealiów.

 

 

Załącznik Niewłaściwe dane wejściowe!