Data posiedzenia:
2018-01-25

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2018 rok - Projekt 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2018-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 41 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 19.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy Gminy Miasto Łęczyca z Gminą Łęczyca.
13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
18. Omówienie stanu bezpieczeństwa na ulicach miasta Łęczyca.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zamkniecie sesji.


Uwagi: