W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej miasta Łęczyca

Data uchwały:
2016-07-08

Numer uchwały:
XXXII.179.2016

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy