Data posiedzenia:
2016-07-08

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej Miasta Łęczyca.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/147/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/168/16 Rady Miejskiej
w Łęczycy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamkniecie sesji.


Uwagi: