Data posiedzenia:
2017-05-30

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok - Projekt 1.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok - Projekt 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok - Projekt 3.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017 -2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony - autopoprawka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XLVIII/278/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/266/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 15 lutego 2017 roku.
13. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności JB. Zieleń Miejska w Łęczycy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie sesji.Uwagi: