Data posiedzenia:
2017-06-02

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji w łęczyckim samorządzie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zawieszenie organu gminy i ustanowienie zarządu komisarycznego w trybie art. 97 ustawy o samorządzie gminnym.
4. Wyjaśnienia Zastępcy Burmistrza Miasta w przedmiocie rzeczywistych przyczyn rozwiązania stosunku pracy z Sekretarzem Miasta Renatą Brygier.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej prawidłowości przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Muzeum w Łęczycy i powierzenia stanowiska dyrektora Hannie Pawłowskiej.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.


Uwagi: