Data posiedzenia:
2022-11-24

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Łęczyca w roku szkolnym 2021/2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXV/384/2022 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebów przez Miasto Łęczyca oraz określenie zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Łęczyca
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2022r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2022r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale
Nr LVIII/333/2021 z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Łęczycy oraz nadania jej statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/413/2022 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 października 2022 r w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łęczyca.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr LXII/396/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr VIII/29/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2015 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XIX/123/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2012 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XL/275/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2014 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XLVIII/278/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 6 kwietnia 2017r.w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2017 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XXVI/137/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2016 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XXVIII/169/2020 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2020 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XXXIX/198/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 27 marca 2013r.w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2013 rok.
24. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
25. Zamknięcie posiedzenia.


Uwagi: