Łęczyca, dnia 20 września 2022 r.

 GP.6733.8.2022

  

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCY

z dnia 20 września 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 i art. 51. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamia się

że w dniu 20 września 2022 r. została wydana decyzja nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmująca: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE DN125 przewidzianej do realizacji: na działkach nr ewid. 1093/1, 1134/3, 1145/2, 1143, 1233/2, 1233/1, 777/2, 788/2, 790, 1157/2, położonych w rejonie ulic Kazimierza Odnowiciela, Nadrzecznej, H. Sienkiewicza w Łęczycy.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14 (II piętro, pok. 43, tel. 24 721 03 29, w godz. pracy urzędu: tj: pn, śr, czw 7.30-15.30, wt. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej urzędu http://bip.leczyca.info.pl/oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: 20.09.2022r. do 04.10.2022 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.