Data posiedzenia:
2022-08-09

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2022r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale
Nr LVIII/333/2021 z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIV/78/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.
7. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Uwagi: